ชิปปิ้งจีน ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าจากจีน

ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีน ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าจากจีน             3                                  768x402

ชิปปิ้งจีน ในการนําเข้าสินค้า ผู้นําเข้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กําหนดไว้ให้ถูกต้องและครบถ้วน

ชิปปิ้งจีน ธุรกิจนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เป็นธุรกิจที่หลายๆคนให้ความสนใจมากขึ้นในปัจจุบัน Ninjashippinng ขอแนะนำขั้นตอนการนำเข้าสินค้าอย่างไรให้ผ่านกรมศุลกากร

เมื่อเราสั่งซื้อสินค้าจากจีน หรือใช้บริการขนส่งสินค้าชิปปิ้ง มีเอกสารบางอย่างที่ต้องเตรียมให้พร้อม

เพื่อให้ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่น มีอะไรบ้าง มาดูกันเลย….

ชิปปิ้งจีน ขั้นตอนและการเตรียมเอกสารข้อมูลให้พร้อมสำหรับการนำเข้าสินค้าให้ผ่านกรมศุลกากร

ชิปปิ้งจีน ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าจากจีน ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีน ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าจากจีน               1

ขั้นตอนที่ 1 ยื่นเอกสารข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าและบันทึกข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลเรือเข้า
ใบตราส่งสินค้า
บัญชีรายการสินค้าทุกรายการ
บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ
เอกสารอื่น ๆ เช่น เอกสารผู้รับบรรทุก ผู้รับประกันภัยธนาคาร
ใบอนุญาตนําเข้าหรือเอกสารอื่นใด กรณีสินค้านําเข้าเป็นของต้องจำกัดตามเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กรณีเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูป เคมีภัณฑ์ และสินค้าที่ไม่สามารถแยกชนิดและคุณภาพได้โดยง่าย ควรมีเอกสารใบรับรองการวิเคราะห์ของผู้ผลิตสินค้า (Certificate of Analysis) หรือเอกสาร รายละเอียดของสินค้า (Specification) หรือเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Material Safety Data Sheet) เพื่อแปลงเป็นใบขนสินค้าโดยอัตโนมัติ จากนั้นส่งสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร

ชิปปิ้งจีน ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าจากจีน ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีน ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าจากจีน 02

ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า

เมื่อศุลกากรได้รับข้อมูลเรียบร้อย และทำการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในใบขนสินค้า ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่ผู้นำเข้า เลขประจำตัวผู้เสียภาษี พิกัดอัตราศุลกากร และราคาของสินค้า
หากมีข้อผิดพลาด ศุลกากรจะแจ้งกลับมายังผู้นำเข้าเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง จากนั้นให้ผู้ประกอบการส่งกลับกรมศุลกากรอีกครั้ง **ขั้นตอนนี้อาจเกิดหลายครั้งหากข้อมูลยังผิดพลาด**
เมื่อข้อมูลทั้งหมดถูกต้องครบถ้วน ศุลกากรจะออกเลขที่ใบขนสินค้าให้ หลังจากที่เจ้าหน้าทำที่การตรวจสอบพิสูจน์อย่างละเอียดตามเงื่อนไขที่กำหนดของศุลกากร จากนั้นเจ้าหน้าที่จะแบ่งสินค้าออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. ใบขนสินค้าขาเข้าประเภทที่ไม่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Green Line)
สินค้าประเภทนี้ ผู้นำเข้านำใบขนสินค้าขาเข้าไปชำระภาษีอากรและวางประกันที่เกี่ยวข้องได้ทันที

2. ใบขนสินค้าขาเข้าประเภทที่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Red Line)
สินค้าประเภทนี้ ผู้นำเข้าต้องนำใบขนสินค้าขาเข้าไปติดต่อกับหน่วยงานประเมินอากรของท่านที่นำเข้าสินค้านั้น ๆ ก่อนจนกลายเป็นสินค้าแบบ Green Line สามารถชำระค่าใช้จ่ายได้ที่กรมศุลกากร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคาร

ชิปปิ้งจีน ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าจากจีน ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีน ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าจากจีน               3

ขั้นตอนที่ 3 เจ้าหน้าที่ตรวจและปล่อยสินค้า

ผู้นำเข้าสินค้าต้องยื่นใบขนสินค้าขาเข้ากับใบเสร็จรับเงิน ที่คลังสินค้า เพื่อเจ้าหน้าที่จะทำการปล่อยสินค้า จากนั้นสินค้าของคุณจะถูกตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้องโดยละเอียดอีกครั้ง และระบุว่าสินค้าดังกล่าวต้องผ่านการเปิดตรวจ หรือ ยกเว้นการตรวจ
หากเป็นใบขนสินค้าขาเข้ายกเว้นการตรวจ จะใช้เวลาน้อยมาก และปล่อยสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร หลังจากนั้นสถานะของการปล่อยสินค้าจะส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปที่ท่าเรือ และผู้นำเข้าเป็นลำดับต่อไป
สำหรับสินค้าที่ต้องผ่านการเปิดตรวจตามพิธีการศุลกากร ท่าเรือหรือท่าอากาศยานจะเคลื่อนย้ายสินค้าไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่ศุลกากร เมื่อเสร็จเรียบร้อยจะปล่อยสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร สินค้าที่ปล่อยออกมาจะถูกขนส่งไปยังสถานที่ของผู้ประกอบการ เมื่อผู้ประกอบการได้รับเรียบร้อยแล้ว ควรตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของสินค้าอย่างละเอียดทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม ผู้นำเข้าสินค้าจากจีนควรสั่งซื้อสินค้าจากจีนหรือเลือกใช้บริการชิปปิ้งจีน มืออาชีพ ที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับสินค้าของคุณ