ชิปปิ้ง ทำไมธุรกิจ E-Commerce ควรจดทะเบียนการค้าออนไลน์

ชิปปิ้ง ทำไมธุรกิจ E-Commerce ควรจดทะเบียนการค้าออนไลน์ - ninjashipping ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง ทำไมธุรกิจ E-Commerce ควรจดทะเบียนการค้าออนไลน์                                                            768x402

ชิปปิ้ ในการทำธุรกิจใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์นั้น หากทำอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกจับ ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว ยังสร้างความมั่นใจในการทำธุกิจ ทั้งเจ้าของกิจการและผู้บริโภค

โดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบัน ได้มีการรณรงค์ให้เจ้าของร้านค้าทำการจดทะเบียนธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้อง เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัย เสริมภาพลักษณ์ให้ดูน่าเชื่อถือ และยังเป็นการยืนยันตัวตนของร้านค้าว่ามีอยู่จริง ตลอดจนใช้เป็นใบเบิกทางให้ธุรกิจเข้าสู่ตลาดสากลได้ง่าย

การจดทะเบียนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สำคัญอย่างไร ?

โดยทั่วไปเเล้วธุรกิจใดๆ ก็ตาม ต้องมีการจดทะเบียนการค้า ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้าน ห้างหุ้นส่วน ฯลฯ หากจุดประสงค์ของคุณคือการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ หรือประกอบธุรกิจค้าปลีก E-commerce 

ปัจจุบัน การจดทะเบียนร้านค้าออนไลน์อยู่ในความรับผิดชอบของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า DBD (The Department of Business Development) ซึ่งข้อดีของการจดทะเบียนเป็นเจ้าของร้านค้าออนไลน์นั้น จะช่วยหลีกเลี่ยงความยุ่งยากที่อาจเกิดขึ้น ความสับสนตามข้อกฏหมาย รวมทั้งธุรกิจที่จดทะเบียนมีแนวโน้มที่จะได้รับความไว้วางใจมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีข้อดีอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ

• แสดงถึงความน่าเชื่อถือด้วยเครื่องหมาย DBD Verified : เป็นเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจออนไลน์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะออกให้กับผู้ประกอบการค้าออนไลน์ ที่มีการจดทะเบียนและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ทำให้ร้านค้าไม่เป็นร้านเถื่อน
• มีใบรับรอง DBD Registered : เป็นเครื่องหมายที่รับรองว่าผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์นั้นเป็นผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล และยืนยันการมีตัวตนอยู่จริง ในการดำเนินธุรกิจบนโลกออนไลน์ สร้างความนาเชื่อถือ ความมีตัวตนของผู้ประกอบการจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
• เสิร์ชเจอร้านค้าได้ง่ายขึ้น : ร้านค้าที่จดทะเบียน DBD ถูกต้องตามกฎหมาย จะถูกรวมรวมไว้ใน Directory ของเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทำให้ลูกค้าค้นเจอได้ง่ายขึ้น
• ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า : ช่วยขยายฐานลูกค้าได้กว้างขึ้น เช่น การร่วมจำหน่ายสินค้าในโครงการ Thailand Online Mega Sale ของ DBD จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่ต้องการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจ E-commerce
• มีโอกาสขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างชาติได้มากกว่า : เนื่องจากเครื่องหมาย DBD Registered และ DBD Verified เป็นอีกหนึ่งเครื่องหมายที่ได้รับการยอมรับอย่างสากล และจะได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหรือช่องทางต่างๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ใช้เป็นใบเบิกทางขยายร้านค้าสู่ Global Market ได้ง่ายขึ้น

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องระวังสำหรับร้านค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์หรือแม้แต่ร้านค้าที่จดทะเบียนแล้ว อาจมีการดำเนินกิจการที่เข้าข่ายความผิด ดังต่อไปนี้ :

(1) ประกอบกิจการโดยไม่ได้จดทะเบียน หรือแสดงการทำธุรกรรมที่เป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท กรณีที่ร้านค้าออนไลน์ไม่ได้จดทะเบียนถือเป็นความผิดต่อเนื่องและต้องถูกปรับวันละไม่เกิน 100 บาทจนกว่าธุรกิจดังกล่าวจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
(2) หากใบทะเบียนการค้าสูญหาย และไม่มีการยื่นคำขอเปลี่ยนหรือไม่แสดงใบทะเบียนการค้าในที่สาธารณะห้ามจัดทำป้าย หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท หากเป็นการกระทำความผิดอย่างต่อเนื่องต้องปรับวันละไม่เกิน 20 บาทจนกว่าธุรกิจดังกล่าวจะดำเนินการอย่างถูกต้อง
(3) กรณีที่ผู้ประกอบการยื่นจดทะเบียนแล้ว หากกระทำการหลอกลวงเพื่อคุ้มครองผู้ผสมผลิตภัณฑ์โดยเจตนา ไม่สุจริต ปลอมแปลงผลิตภัณฑ์ หรือดำเนินการอย่างไม่สุจริตอื่นๆ จะถูกยกเลิกทะเบียนการค้าและไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ยกเว้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งให้จดทะเบียนการค้าอีกครั้ง
(4) ผู้ประกอบการที่ยกเลิกใบทะเบียนการค้าและยังคงประกอบกิจการต่อไป จะต้องถูกปรับเป็นจำนวนไม่เกิน 10,000 บาทหรือได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือทั้งจำทั้งปรับ

หมายเหตุ
เครื่องหมายรับรองจะมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่กรมอนุมัติให้ใช้เครื่องหมาย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสงวนสิทธิ์ยกเลิกเครื่องหมาย DBD Registered หากตรวจพบว่าร้านค้าออนไลน์ที่ได้รับเครื่องหมายดังกล่าวได้กระทำการใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ร้านค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ห้ามมิให้ทำการคัดลอกเครื่องหมาย DBD Registered และนำไปแสดงไว้บนร้านค้าออนไลน์หรือ Homepage ของตน หรือร้านค้าใดๆ อื่นที่ไม่ตรงกับร้านค้าออนไลน์ที่ได้แจ้งไว้กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ที่มาข้อมูล : https://cleartax.in/s/company-registration-online-sellers