นำเข้าสินค้าจากจีน กรมศุลฯ ยกเว้นอากรหน้ากากอนามัย ป้องกัน Covid -19

นำเข้าสินค้าจากจีน กรมศุลฯ ยกเว้นอากรหน้ากากอนามัย ป้องกัน Covid -19-ninjashipping นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน กรมศุลฯ ยกเว้นอากรหน้ากากอนามัย ป้องกัน Covid -19 Untitled 1 768x402

นำเข้าสินค้าจากจีน  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยในช่วงที่ผ่านมา

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากร ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า – ส่งออก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสภาวการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

กรมศุลกากร จึงได้พิจารณาหามาตรการเรื่องการลดอัตราอากร และยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่ใช้รักษา หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 3)

มาตรการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับหน้ากากอนามัยและวัตถุสำหรับใช้ในการผลิตหน้ากากเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชน ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นต้องใช้หน้ากากอนามัยในการปฏิบัติหน้าที่ และ ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม ไปจนถึง 20 กันยายน 2563 หรือราว 6 เดือน

สินค้าที่ได้รับการยกเว้นอากร
◾ หน้ากากอนามัยประเภทที่ใช้ในห้องผ่าตัด (Surgical Mask) ประเภทพิกัด 6307.90.40
◾ หน้ากากกรองฝุ่น หมอกควัน หรือ สารพิษ ประเภทพิกัด 6307.90.90

วัตถุดิบที่ได้รับการยกเว้นอากร
◾ วัตถุดิบ หรือ ของที่ไม่ว่าจะจัดอยู่ในพิกัดประเภทใดที่นำเข้ามาเพื่อผลิตหน้ากากอนามัย โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

1.ของที่ได้รับการยกเว้นอากรจากกรมศุลฯ จะต้องนำไปใช้ผลิตหน้ากากชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัด ตามประเภทย่อย 6307.90.40

2.หน้ากากกรองฝุ่น หมอกควัน สารพิษ และบรรดาอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยตามประเภทย่อย 6307.90.90 ภายในกำหนดเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่นำของเข้า

ผู้นำของเข้าต้องยื่นขออนุมัติก่อนการนำเข้าจะได้รับการยกเว้นอากรเมื่อได้รับอนุมัติ
หากปรากฏภายหลังว่า ของที่ได้รับการยกเว้นอากรมิได้นำไปผลิตภายในกำหนดนับตั้งแต่วันที่นำของเข้า ผู้นำเข้าจะต้องชำระอากรตามปกติ หรือต้องส่งของนั้นออกไปนอกราชอาณาจักร และ หากมีเหตุจำเป็นที่จะต้องขยายเวลาในการผลิตจะต้องขออนุญาตต่ออธิบดีกรมศุลกากรก่อนครบกำหนดดังกล่าว ไม่เกิน 6 เดือน

ทั้งนี้การนำเข้าเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาใช้เพื่อรับมือกับสภาวการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อุปกรณ์บางชนิดอาจอยู่ในความควบคุมของหน่วยงานอื่นๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีการขออนุญาตก่อนการนำเข้า ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการนำเข้า กรมศุลกากรจะได้มีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอใบอนุญาตสำหรับเครื่องมืออุปกรณ์ดังกล่าวเป็นกรณีๆ ไป

ข้อมูล : กรมศุลกากร