นำเข้าสินค้าจากจีน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

นำเข้าสินค้าจากจีน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?-ninjashipping นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? Untitled 1 768x402

นำเข้าสินค้าจากจีน จะไม่สามารถนำเข้าได้อย่างสมบูรณ์ หากขาดเอกสารชิ้นใดชิ้นหนึ่งไป และจะเป็นการเสียเวลาอย่างมาก หากผู้นำเข้าไม่ได้จัดเตรียมให้ครบถ้วนตั้งแต่แรก

เนื่องจากเอกสารเป็นสิ่งที่จำเป็นในการทำธุรกรรมทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย นำเข้าสินค้าจากจีนหรือการจัดส่งสินค้าจากจีนมาไทย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน สินค้าจะไม่สามารถนำเข้าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรได้ หากไม่มีเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

ดังนั้น จึงจำเป็นที่ผู้นำเข้าจะต้องตรวจสอบเอกสารทั้งหมดตามที่ศุลกากรได้กำหนดไว้ เพื่อใช้ในการดำเนินพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้อง Ninjashipping ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการนําเข้าสินค้าจากจีน มีอะไรบ้าง มาดูกันเลย

ใบขนสินค้าขาเข้า / เอกสารอื่นที่ให้ใช้แทนใบขนสินค้าขาเข้า
ที่กรมศุลกากรกําหนดให้ผู้นําเข้าใช้สําหรับพิธีการศุลกากร ดังนี้

◾ ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค้าเพิ่ม (กศก. 99/1) ใช้สําหรับการนําเข้าสินค้าทั่วไปทุกประเภท (ยกเว้นสินค้าที่กรมศุลกากรกําหนดให้ใช้ใบขนฯ ประเภทอื่น)
◾ คำร้องขอผ่อนผันรับของ-ส่งของออกไปก่อน (กศก. 103) ใช้สำหรับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าก่อนปฏิบัติพิธีการตามที่กรมศุลกากรกําหนด
◾ แบบ A.T.A. Carnet เอกสารศุลกากรระหว่างประเทศ ที่ใช้ใน การผ่านพิธีการศุลกากรแทนใบขนสินค้าขาเข้าชั่วคราว ใช้สําหรับการนําเข้าหรือส่งออกสินค้าชั่วคราวประเภทต่าง ๆ ตามที่ระบุในอนุสัญญา
◾ ใบขนสินค้าถ่ายลํา(ใบแนบ 9)(แบบที่ 379) ใช้สําหรับพิธีการศุลกากรสินค้าถ่ายลํา
◾ ใบขนสินค้าผ่านแดน (แบบที่ 448) ใช้สําหรับพิธีการศุลกากรสินค้าผ่านแดนตามความตกลงที่ประเทศไทยทําไว้กับประเทศต่างๆ

เอกสารที่ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทําใบขนสินค้าขาเข้า
◾ ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading : B/L หรือ Air Waybill : AWB )
◾ บัญชีราคาสินค้า (Invoice)

◾ เอกสารอย่างอื่น หรือคําสําแดงเกี่ยวกับการนําเข้า ซึ่งผู้ขายหรือผู้ส่งของที่อยู่ต่างประเทศทําขึ้นและส่งเข้ามา หรือเอกสารการติดต่อระหว่างผู้ส่งของและผู้นําของเข้า หรือของผู้ที่เกี่ยวข้องในการนําของเข้า เช่น ผู้รับบรรทุก ผู้รับประกันภัยธนาคาร เป็นต้น
◾ ใบอนุญาตนําเข้าหรือเอกสารอื่นใด กรณีที่ของนําเข้านั้นเป็นของต้องกํากัดตามเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
◾ กรณีนําเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูป เคมีภัณฑ์ และสินค้าที่ไม่สามารถแยกชนิดและคุณภาพได้โดยง่าย ควรมีเอกสารใบรับรองการวิเคราะห์ของผู้ผลิตสินค้า (Certificate of Analysis) หรือเอกสาร รายละเอียดของสินค้า (Specification) หรือเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Material Safety Data Sheet)

ขั้นตอนการส่งข้อมูลสำหรับนำเข้าสินค้าจากจีนตามพิธีการศุลกากร มี 3 ขั้นตอนหลักๆ ได้แก่

1. ผู้นำเข้าสินค้าจากจีนหรือตัวแทนนำเข้าดำเนินการส่งข้อมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดยส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พร้อมลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าของลายมือชื่อผ่านบุคคลที่เป็นสื่อกลาง แทนการจัดทำ ยื่น ส่ง รับ และลงลายมือชื่อในรูปแบบเอกสาร ซึ่งกรมศุลกากรให้ใช้วิธีการยื่นแบบไร้เอกสารมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 เพื่อช่วยลดการใช้กระดาษและทรัพยากรโลก
2. เมื่อยื่นใบขนสินค้าขาเข้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรแล้ว ระบบจะทำการตรวจสอบและตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จึงถือว่าเป็นการยื่นเอกสารนั้นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรอย่างถูกต้องแล้ว
3. ชำระภาษีอากร สามารถชำระได้โดยการหักผ่านบัญชีเงินฝากของผู้นำเข้า หรือไปชำระด้วยตนเองที่หน่วยงานบัญชีและอากรของสำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรก็ได้

ที่มาข้อมูล: กรมศุลกากร