ชิปปิ้ง กรมขนส่งตรวจเข้ม รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ไม่ติด Twist-Lock

ชิปปิ้ง กรมขนส่งตรวจเข้ม รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ไม่ติด Twist-Lock - ninjashipping ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง กรมขนส่งตรวจเข้ม รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ไม่ติด Twist-Lock                              Twist lock 768x402

ชิปปิ้ง กรมการขนส่งทางบกเพิ่มความเข้มข้น มาตรการควบคุม กำกับ ดูแล กำชับให้สำนักการขนส่งสินค้า กองตรวจการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง เข้มงวดตรวจผู้ประกอบการขนส่งและผู้ประจำการรถตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้า ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการบรรทุกสินค้า สำหรับการใช้อุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า (Twist-Lock) เพื่อความมั่นคง ปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ทำการขนส่ง

ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สมรรถนะ และการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า และการให้ความเห็นชอบอุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า สำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ (ฉบับ ๒) พ.ศ. 2562

กฎหมายรถบรรทุกด้านการควบคุมอุปกรณ์ล็อครถบรรทุก (Twist Lock) เพื่อความปลอดภัย

มีการแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับการติดตั้ง Twist-Lock สำหรับรถรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ที่ใช้ในการชิปปิ้งหรือขนส่งสัตว์และสิ่งของ 2 ข้อหลักๆ คือ เครื่องหมายหรือฉลากติดต้องอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนเมื่อมีการติดตั้ง และต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

• ชื่อผู้ผลิตหรือเครื่องหมายการค้า
• แสดง ‘ชื่อแบบ’ โดยจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยใช้บังคับสำหรับ…

⇨ รถที่จดทะเบียนใหม่ (เว้นแต่รถนั้นมีการผลิต ประกอบ และนำเข้าก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2563 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป)
⇨ รถที่จดทะเบียนไว้แล้ว มีการเปลี่ยนแปลงตัวถังหรือเปลี่ยนลักษณะรถ
⇨ รถที่จดทะเบียนไว้แล้วแต่แจ้งยกเลิกใช้รถ

อย่างไรก็ตาม การติดตั้งอุปกรณ์ยึดตู้บรรทุกสินค้าหรือ Twist-Lock นั้น เพื่อให้สามารถรองรับน้ำหนักบรรจุภัณฑ์ภายในตู้สินค้าได้โดยไม่เกิดความเสียหาย หลุด ขาด และต้องติดตั้งไม่น้อยกว่า 4 จุด ต่อ 1 ตู้บรรทุกสินค้า อีกทั้ง ต้องอยู่ในตำแหน่งที่ทำให้การกระจายน้ำหนักบรรทุกมีความเหมาะสม เหมาะสำหรับการชิปปิ้งสินค้าทางไกล

โดยข้อดีของการใช้ Twist Lock นั้นก็เพื่อป้องกันความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ภายในตู้คอนเทนเนอร์ ไม่ให้ร่วงหล่นจากตู้ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้ผู้ขับขี่สัญจรคนอื่นๆ ได้รับความเดือดร้อน และเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอยู่บ่อยครั้ง

ส่วนการบรรทุกขนส่งสินค้าเข้าเขตนิคมอุตสาหกรรม กรมการขนส่งทางบกเพิ่มการคุมเข้ม ณ สถานีแสดงน้ำหนักรถบรรทุก และสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง โดยจะมีการตรวจสอบรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ทุกคัน ตั้งแต่ที่สถานประกอบการของผู้ประกอบการ ณ สถานีขนส่งสินค้าในการกำกับดูแลของกรมการขนส่งทางบก และเส้นทางที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และใช้อุปกรณ์ Twist-Lock ยึดตู้คอนเทนเนอร์กับตัวรถให้มั่นคงปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ทำการขนส่ง

รวมถึงการติดแผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง/ขาว ต้องปรากฏตามแนวยาวของตัวรถ หากอุปกรณ์ Twist-Lock อยู่ในตำแหน่งไม่ล็อก และสีแดงต้องปรากฏที่ตัวอุปกรณ์ เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อกอย่างชัดเจน เพื่อเป็นจุดสังเกตให้ผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมทางมองเห็นได้อย่างชัดเจน หากพบว่าผูัขับขี่รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มีการกระทำผิดจะต้องโทษตามที่กฎหมายกำหนด หากกระทำความผิดฐานนำรถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมาใช้งานบนท้องถนน (Twist-Lock ชำรุด) จะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

ที่มาข้อมูล :
https://www.thaipost.net/
http://www.thaitruckcenter.com/