นำเข้าสินค้าจากจีน ข้อดี VS ข้อเสีย เรือสินค้าที่มีตารางการเดินเรือ

นำเข้าสินค้าจากจีน ข้อดี VS ข้อเสีย เรือสินค้าที่มีตารางการเดินเรือ - ninjashipping นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน ข้อดี VS ข้อเสีย เรือสินค้าที่มีตารางการเดินเรือ                                       ninjashipping 768x402

นำเข้าสินค้าจากจีน  การขนส่งสินค้าทางทะเล เป็นส่วนประกอบที่สําคัญของระบบการค้าระหว่างประเทศ เพราะเป็นเพียงการขนส่งชนิดเดียวที่ขนสินค้าได้คราวละมากๆ และมีค่าระวางที่ราคาถูกกว่าการขนส่งในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งการขนส่งสินค้า ทั้งขาเข้าและขาออกของไทยเป็นการขนส่งทางทะเล แต่หากเป็นการค้าภายในประเทศ จะใช้วิธีขนส่งทางแม่น้ำ 

ตารางเดินเรือ นับว่ามีความสำคัญอย่างมากต่ออุสาหกรรมการนำเข้า-ส่งออกสินค้าทางเรือ เนื่องจากมีผลโดยตรงต่อการส่งมอบสินค้า ดังนั้นผู้นำเข้า-ส่งออก จึงจำเป็นต้องทราบตารางเดินเรือ เพื่อที่จะสามารถกำหนดระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าให้ทันต่อความต้องการชองลูกค้า หรือกําหนดระยะเวลาในการผลิตหรือรวบรวมสินค้าเพื่อให้ทันต่อเที่ยวเรือที่จะส่งออก

การขนส่งสินค้าทางทะเล จึงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลก ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าและส่งออกสินค้า จึงควรศึกษาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเล ในองค์ประกอบต่างๆ ที่สําคัญ รวมถึงข้อดี และข้อเสีย ดังนี้

องค์ประกอบและลักษณะของการขนส่งทางเรือสินค้า

◾บริการประจำเส้นทาง (Liner Service) มีเส้นทาง ตารางเดินเรือที่แน่นอน มีการเก็บค่าระวางที่
◾บริการไม่ประจำเส้นทาง (Tramp Service) หรือ เรือจร ขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้าง หรือ เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างกับ ผู้รับจ้าง

การจัดส่งสินค้าทางเรือสินค้าที่มีตารางการเดินเรือแน่นอน คืออะไร

การจัดส่งสินค้าทางเรือสินค้าที่มีตารางการเดินเรือแน่นอน เป็นเรือขนส่งสินค้าทั่วไป ซึ่งรับจ้างขนส่งสินค้าให้แก่เจ้าของสินค้าหลายราย ( LCL : Less than Container Load) หรือการขนส่งสินค้าโดยมีผู้ส่งออกหลายเจ้าเปิดตู้คอนเทนเนอร์ร่วมกัน ) ซึ่งเรือสินค้าจะเดินทางออกจากท่าเรือหนึ่งไปยังท่าเรือหนึ่ง โดยมีเส้นทางและวัน / เวลาที่แน่นอน รวมถึงการกำหนดเที่ยวกลับเอาไว้ด้วย

โดยบริษัทเดินเรือจะนำเอาข้อมูลการเดินทางของเรือสินค้าดังกล่าวไปเผยแพร่ในหมู่ผู้นำเข้า-ส่งออกให้ทราบข้อมูลและกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้นำเข้า-ส่งออกเตรียมตัว และคาดการณ์เวลาได้ เพื่อไม่ให้ไม่เสียเวลาโดยไม่จำเป็น ซึ่งตามปกติแล้ว การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจะนิยมใช้เรือสินค้าประเภทนี้มากที่สุด โดยสินค้าที่นิยมขนส่งด้วยเรือดังกล่าว ได้แก่ สินค้าเบ็ดเตล็ดหลายประเภท และทางบริษัทเรือสินค้าจะออกใบตราส่งสินค้า (B/L: Bill of Lading) ให้กับลูกค้าที่ฝากส่งสินค้าแทนสัญญาขนส่ง

ข้อดี

⇒ มีตารางเวลาเดินเรือที่แน่นอนละรอบเรือออกถี่ สะดวกในการกำหนดวันขนส่งสินค้า ให้ทันตามกำหนด และทันความต้องการของลูกค้า
⇒ เรือสินค้าดังกล่าวมีอุปกรณ์ขนส่งภายในครบครัน เพื่อให้เหมาะกับชนิดของสินค้าต่างๆ เช่น มีตู้เก็บพิเศษสำหรับเก็บสินค้าที่มีราคาเเพง ตู้ระบายอากาศ ตู้ฉนวน ตู้ควบคุมอุณหภูมิ เป็นต้น
⇒ จัดส่งได้แม้จะมีสินค้าในปริมาณน้อย
⇒ ทางบริษัทเรือสินค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในด้านการบรรจุสินค้า

ข้อเสีย

⇒ ในกรณีที่เจ้าของสินค้าได้ทำการจองพื้นที่ไว้ล่วงหน้า และยกเลิกการจองภายหลังโดยกระทันหัน เจ้าของสินค้านั้นจะต้องเสียค่าระวางขนส่งตู้เปล่าดัวย
⇒ เนื่องจากบริษัทเรือสินค้าใช้ใบตราขนส่ง (B/L) แทนสัญญาขนส่งสินค้า ซึ่งใบตราขนส่งดังกล่าวเป็นแบบฟอร์มที่บริษัทเรือจัดพิมพ์ไว้ล่วงหน้า และข้อความส่วนใหญ่เป็นผลดีต่อฝ่ายบริษัท จึงทำให้ผู้นำเข้า-ส่งออกเสียเปรียบ หากมีกรณีข้อพิพาทเกิดขึ้น

Ninjashipping ให้บริการนำเข้าสินค้าจากจีน เรามีบริการขนส่งสินค้าทางรถและทางเรือ โดยมีจำนวนเที่ยวเรือที่ออกถี่ ทำไม่ต้องรอสินค้านาน พร้อมกระจายสินค้าทั่วไทย คลิก

อ้างอิงข้อมูล : http://www.research-system.siam.edu/images/0_Ad_Coop/2558/Education_of_by_bulk_vessels_/07_ch2.pdf